BaMaw Hospital Site 100% Complete in 31-12-2017

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေငြလံုးေငြရင္းရန္ပံုေငြျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ( M I D Co., Ltd. )  မွ ဗန္းေမာ္ျပည္သူ႕ေဆးရံု( ၂ )ထပ္  တိုးခ်ဲ႕လူနာေဆာင္ (၁၅၀ေပ x ၅၆ေပ) အာရ္စီအေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုတင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္ပါလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္႔အညီ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ႔ပါသည္။

10

11

12

01

02

03

06

07